Manifest

 
 

Vores identitet

Studenterforum UC er det overordnede studenterpolitiske organ for alle professionshøjskoler. Vi repræsenterer de studerendes interesser fra de seks professionshøjskoler; UCN, UCL, Københavns Professionshøjskole, Absalon, UC Syd, VIA (samt Journalisthøjskolen og Maskinmesterskolen) der er medlem af de af Studenterforum UC anerkendte studenterforeninger. Vi arbejder for at sikre gode faglige, sociale og fysiske rammer på alle uddannelserne med en forståelse for hinandens respektive opbygninger, erfaringer o.l.

Vi arbejder for at skabe et uddannelsesmiljø, hvor de studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som menneskeligt. Vi ser det som en central opgave at styrke det studenterpolitiske arbejde på hver professionshøjskole, og at de studerende er fagligt og socialt engageret under deres uddannelse. Vi arbejder for, at de studerende opfatter sig selv som en del af et fællesskab, som den enkelte kan trække på. Fællesskab blandt de studerende, er i vores øjne, den bedste måde, hvorpå de studerende får en stemme i samfundet.

Studenterforum UC arbejder for, at de studerende på professionshøjskolerne i hele landet får mulighed for at få den bedst mulige uddannelse med afsæt i de studerendes viden og erfaringer – de studerende er eksperter på egen uddannelse.

Uddannelserne på de danske professionshøjskoler er både praksis- og teorifunderede. Vi er som studerende teoretisk stærke og har fødderne solidt plantet i praksis. Vi er en del af arbejdsmarkedet fra dag et. Vi sidder både i undervisningslokalet og i personalerummet. Vi ved, hvad der rører sig blandt de studerende men også blandt vores fremtidige kollegaer.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave i Studenterforum UC at understøtte vores studerendes faglige stolthed – både indadtil og udadtil. Vi er sygeplejersken, læreren, ingeniøren, socialrådgiveren og 68 andre uddannelser. Vi er en mangeartet flok, som derfor skal favne bredt. Vi er en stor del af fundamentet i det danske velfærdssamfund og ved at kæmpe for en kvalificeret uddannelse, kæmper vi for et godt fundament. Vi er et fællesskab med en særlig social bevidsthed, og det forpligter.

Vi underbygger et fælles ståsted for vores studerende. Vi er med i diskussionen om, hvordan vores uddannelser udformes og om hvilke vilkår, der gør sig gældende for vores studerende. Vi er med til at sikre kvalitet og mangfoldighed i sektoren. Som teoretisk praksisstuderende går vi ind for dialog og er åbne for samarbejde med andre aktører i uddannelsessektoren. I Studenterforum UC anerkender vi de monofaglige fagorganisationers viden og historie inden for uddannelsesspecifikke områder og forpligter os derfor på et tæt samarbejde.

Vi ser det som en nødvendighed, at Formandsrådet bliver opkvalificeret både her og nu samt løbende for at kunne varetage opgaven med organisationsopbygningen professionelt. Vi etablerer og skaber rammerne for, at vidensdeling kan ske i mellem professionshøjskolerne. Vi ser vigtigheden i, at der lokalt og overordnet altid overleveres og undervises grundigt i organisationens opbygning både lokalt og nationalt.

Vi er ikke interesserede i at reducere komplekse problemstillinger men gransker aktuelle perspektiver før eventuelle beslutninger. Vi handler hellere reflekteret end hurtigt. Vi kæmper for politisk medindflydelse for vores studerende og sørger for, at de studerendes stemme på de danske professionshøjskoler bliver hørt i den offentlige debat.

Intern dialog og vidensdeling i og mellem UC

I Studenterforum UC tror vi på intern dialog mellem studerende, undervisere og ledelse. Vi skaber en større gennemsigtighed og studenterinddragelse for den almene studerende, som bidrager til en større medindflydelse på beslutningstagerne. På den måde styrker vi en intern dialog mellem studerende som er konstruktiv, opklarende og hjælpsom, og vi er handlingsorienterede ved studenterpolitiske problemstillinger som har interesse for alle professionshøjskoler.

Vi ønsker at skabe en kultur, hvor samarbejde mellem studerende, undervisere og ledelse er i højsædet. Bedre vidensdeling parterne imellem er således en prioritet, som bl.a. skal udføres ved workshops. Studenterforum UC har en organiseret struktur der skaber mulighed for en konstruktiv og kontinuerlig dialog med Rektorkollegiet. Gennemsigtigheden går begge veje, så vi sikrer, at alle studerende har mulighed for at blive hørt. Som talerør for de studerende inddrager vi alle professionshøjskolerne i dialogen og er et vedholdende bindeled mellem de studerende, undervisere og ledelse.

I Studenterforum UC skaber vi en fælles vidensbase, hvor vores diversitet i uddannelse og fagområde er et fundament for refleksion og perspektiver. Denne struktur gør, at vi er mangfoldigt repræsenteret for at sikre en større opmærksomhed på vores uddannelser. Vi ser problemstillinger og løsninger dertil i fællesskab og står dermed stærkere som et nationalt forum. Større fællesskaber skaber større motivation og gennemslagskraft.

Vi afholder fire årlige møder, hvor vi påbegynder en turnusordning, så vi besøger og har kendskab til alle uddannelsessteder. På den måde er alle professionshøjskoler på skift vært, og som Studenterforum UC har vi indblik i studiemiljøet på de forskellige uddannelsessteder. På møderne opdaterer vi blandt andet hinanden omkring status på hver professionshøjskole, for at vi har kendskab til de enkelte studenterpolitiske strukturer på de forskellige professionshøjskoler og forståelse for vejen fra studerende til løsning.

I forbindelse med møder vil vi som Studenterforum UC opfordre til arrangementer og workshops for alle studerende på det givne uddannelsessted, hvilket bidrager til at skabe en dialog. Den interne dialog og vidensdeling er med til at styrke professionshøjskoleidentitet hos alle studerende.

Kvalitet

I Studenterforum UC vil vi arbejde for at kvaliteten af uddannelserne prioriteres. Uddannelsernes kvalitet er afhængig af flere forhold, og det er ikke noget Studenterforum UC vil, eller kan, definere. Derimod arbejder vi for, at der på uddannelsesniveau, dannes en kultur, hvor kvalitet diskuteres. Vi hjælper med at skabe rammerne for, at en kontinuerlig refleksion om kvalitet for studerende, medarbejder og ledelse kan opretholdes.

For at dette kan hænge sammen, og vi kan sikre et højt fagligt niveau på alle uddannelser, er det nødvendigt, at der løbende stilles krav til undervisernes faglige niveau. De skal sikres regelmæssig efteruddannelse, hele tiden være opdateret indenfor deres respektive felter og bringe dette ind i undervisningen.

Samtidig mener vi, at der i højere grad skal håndhæves faglige og sociale krav over for studerende – uden hensyntagen til økonomien. Der skal ligeledes være en meningsfuld og let tilgængelig hjælp til studerende, der finder kravene for svære at overholde. Vi ser det som en nødvendighed, at undervisningen ikke tilrettelægges efter laveste fællesnævner, men at der er plads og tid til utraditionelle og udfordrende undervisningsformer, som opfordrer de studerende til at være aktive og ansvarlige deltagere i undervisningsfællesskabet. Der skal afsættes ressourcer til at de studerende kan modtage relevant feedback, der beror på en solid faglig vurdering.

I Studenterforum UC skaber vi et forum, hvor vi videns deler på sektorniveau omkring udfordringer og løsninger i forhold til kvalitetsarbejdet.

Praksissamarbejde

Det, der kendetegner professionsbacheloruddannelserne er, at de studerende skal i praktik under uddannelsen. Et prioriteret og velfungerende praktikforløb er derfor afgørende for, at vi får dimittender, der er klar til at komme ud i deres profession. Kommunikation er vigtig i praksissamarbejdet – både i og uden for praktikken.

Studenterforum UC ønsker at styrke praksissamarbejdet på alle professionsbacheloruddannelser. Det skal bl.a. ske ved at knytte teori med praksis. Man skal understøtte de studerende, så de får bedre forudsætninger for at reflektere over teorien, de har lært, og den praksis de oplever. Institutionerne skal støtte og mødes med praktikvejlederne og de studerende under praktikforløbet, så de studerende bl.a. kan få en mere uddannelsesnær vejleder til at stille de spørgsmål, der knytter sig til teorierne. Samarbejde og forventningsafstemning skal også være med til at sørge for, at praktikanterne ikke kommer i konflikt med praktikstederne. Man skal i sektoren altid stile efter at optimere uddannelserne, så teori og praksis hænger godt sammen. Der skal skabes et meningsfuldt praksissamarbejde, så der ikke skabes en kløft, mellem den praktik, man som studerende er i, og den profession, man ender i.

Praktikstederne skal klædes på til at modtage studerende, så alle parter føler sig trygge. Praktikstederne skal oplyses om aktuelle ændringer i uddannelsernes opbygning, som kan have indflydelse på de studerendes kompetencegrundlag. Praktikken er et professionelt samarbejde mellem den studerende og praktikstedet. Professionsbachelorstuderende kommer med engagement og nye initiativer ude i praktikken og skal derfor have mulighed for at stille kritiske og reflekterende spørgsmål for at udvikle egen praksis.

Studenterforum UC optimerer praktikken i samarbejde på tværs af landets professionshøjskoler. Der kan være stor forskel på praktiksamarbejde, og en erfaringsudveksling er med til at optimere praktikken. Praktik er, og skal altid være, en opprioritering.

Studerende forsker og udvikler

Der er fra professionshøjskolernes side fokus på, at en stor grad af underviserne skal være forskningskvalificerede og professionsnære. Vi er i Studenterforum UC enige i, at et nødvendigt middel til at styrke både uddannelser og professioner er at øge forsknings- og udviklingsmiljøet (FoU). Studenterforum UC arbejder for at dette skal ske med øget inddragelse af studerende.

Vi ønsker at skabe en kultur hvor forskning for studerende er en mulighed. Dette for at styrke os på sektorniveau både i relation til professionsbacheloruddannelserne men også hos aftagerne. Studenterforum UC mener, at der er et stort potentiale for den praksisnære forskning hos de professionsbachelorstuderende. For at kunne indfri dette potentiale er det en nødvendighed at forskning bliver en integreret del af uddannelserne. Forskning bør være med til at styrke selve professionen, da det er de studerendes mulighed for at skabe faglig identitet og udvikling.